Vedtægter

Vedtægter for ”Gotvedforeningen København” fra 20.marts 2024

 

1.  Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er ”Gotvedforeningen København”.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund.

2.  Formål

2.1 Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige og sociale kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

2.2 Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

2.3 Foreningen forestår den folkeoplysende voksenundervisning ved at:

 • undervise i motionsgymnastik under ledelse af lærere uddannet på Gotvedskolen
 • skabe glæde ved bevægelse og give forøget kropsligt overskud
 • styrke muskler, løsne spændinger og øge bevægelighed
 • udbrede kendskabet til menneskets bevægelsesfunktioner og hvordan man bekæmper belastningsskader
 • tilbyde undervisning indenfor Sundhed og Velvære af faguddannede lærere.

3.  Medlemmer

3.1 Som medlemmer kan optages enhver person over 18 år, der kan gå ind for foreningens formål.

3.2 Alle ind- og udmeldelser sker skriftligt til foreningen.

3.3 Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

3.4 Medlemskab er betinget af, at medlemmet har opfyldt en eventuel kontingentforpligtelse.

3.5 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for ind- og udmeldelse.

4.  Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden både på mail og via underviserne til deltagerne og også via brev/mail til eventuelle øvrige medlemmer.

4.3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4 Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar ved valg til bestyrelse og revision, medmindre de pga. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare.

4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Godkendelse af revideret regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår
 9. Valg af formand/bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

4.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.

4.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

4.8 Vedtægter kan ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at ændringsforslaget er udsendt sammen med dagsordenen.

5.  Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2 Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

6.  Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

6.1 Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling og indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel via underviserne.

6.2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager uanset medlemskab af foreningen, for hvem der er betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson.

6.3 Der vælges én repræsentant og én suppleant.

6.4 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddelbart efter det følgende års valgmøde.

6.5 Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deltagerrepræsentationen i bestyrelsen.

7.  Bestyrelsen

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Foruden formanden består den af 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, samt af én repræsentant for deltagerne, der vælges på deltagermødet jvf. afsnit 6. Hvis der ikke er valgt en deltagerrepræsentant, vælges udover formanden 4 medlemmer på generalforsamlingen. 

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at der i lige årstal vælges formand og ét bestyrelsesmedlem, og i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvis der ikke kunne vælges en deltagerrepræsentant, vælges et ekstra bestyrelsesmedlem for ét år. 

Der vælges en første og en anden suppleant hvert år. Suppleanterne indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

7.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

7.3 Senest fjorten dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger næstformand og eventuelt kasserer og sekretær.

7.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

7.5 Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til bestyrelsens møder og formanden/næstformanden leder disse. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom, eller når en eventuel skoleleder fremsætter begæring herom overfor formanden. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen.

7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7.7 Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning. 
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.

7.8 Bestyrelsen ansætter en skoleleder i henhold til gældende regler.

8.  Daglig ledelse

8.1 Skolelederen varetager den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

8.2 Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med fx lederansættelse, sekretariatsbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.

9.  Økonomi, regnskab og revision

9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

9.2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

9.3 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

10.  Tegningsregler og hæftelse

10.1 Foreningen tegnes af formanden og skolelederen i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og skolelederen i forening. Skolelederen kan få dispositionsret.

10.2 For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller anden tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.

11.  Eksklusion

11.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde:

 • når forfaldent kontingent trods erindringsskrivelse ikke er modtaget. Eksklusion kan ske efter yderligere påkrav, men tidligst tre uger efter første erindringsskrivelse
 • når et medlem efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar overfor generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen.

12.  Opløsning

12.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med 2/3 flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

12.2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt, folkeoplysende formål efter generalforsamlingens beslutning.

12.3 Ved planer om opløsning skal dagsorden herom også tilgå Dansk Oplysnings Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.

13.  Vedtægtsdatering og underskrift

Vedtaget på Generalforsamlingen 20. marts 2024